Jdi na obsah Jdi na menu
 


30. 10. 2018

Volební řád školské rady

Volební řád školské rady
Základní školy Přistoupim, okres Kolín, příspěvkové organizace

 

Starosta obce Světice podle §99 odst. 2 a podle §102 odst. 2 písm. b zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle §167 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vydává s účinností od 1.11. 2018 tento

 

Volební řád školské rady Základní školy Přistoupim, okres Kolín, příspěvkové organizace.

 

 1. Volby členů školské rady řídí nejméně tříčlenný přípravný výbor, který jmenuje ředitel školy.
 2. Členy přípravného výboru mohou být pracovníci školy i zákonní zástupci nezletilých žáků.
 3. Přípravný výbor svolává k volbám členů školské rady oprávněné osoby, kterými jsou podle §167 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci školy.
 4. Volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů a za pedagogické pracovníky školy probíhá dvoukolově, a to za každou skupinu zvlášť. V prvním kole navrhují zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti a pedagogičtí pracovníci kandidáty na členství ve školské radě. Druhé kolo určí pořadí kandidátů, probíhá tajnou volbou. S účastí v druhém kole musí kandidát na člena školské rady projevit písemný souhlas.
 5. Přípravný výbor určí způsob a lhůtu pro podávání návrhů kandidátů na člena školské rady. Současně určí datum konání druhého kola voleb.
 6. Všechny informace jsou zveřejňovány na veřejně přístupném místě v budově školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tyto informace musí být zveřejněny nejméně 14 dní před konáním prvního kola voleb.
 7. Z navržených kandidátů sestaví volební komise volební listinu kandidátů pro volbu za zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů a volební listinu kandidátů pro volbu za pedagogické pracovníky školy. Tyto volební listiny jsou vyvěšeny nejméně 14 dní před konáním druhého kola voleb na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup.
 8. Oprávněné osoby volí vybrané kandidáty způsobem zakroužkování pořadového čísla kandidáta na volebním lístku. Platný hlas je takový, který počtem zakroužkovaných kandidátů na volebním lístku odpovídá maximálnímu počtu 1/3 zástupců z celkového počtu členů školské rady nebo počet označených kandidátů je nižší než 1/3 zástupců z celkového počtu členů školské rady.
 9. Volební komise zpracuje výsledky druhého kola hlasování a určí pořadí jednotlivých kandidátů podle počtu získaných hlasů. Kandidáti s největším počtem obdržených hlasů se stávají členy školské rady. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.
 10. Nezvolí–li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. Opakovanou výzvu vyhlásí přípravný výbor ve lhůtě do 7 dnů po konání druhého kola voleb.
 11. Zápis o volbách do školské rady předává přípravný výbor zřizovateli a řediteli školy. První zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb.
 12. Doplňovací volby na uvolněná místa do rady školy se organizují obdobně jako volby řádné.
 13. Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, úmrtím nebo odsouzením člena pro úmyslný trestný čin.
 14. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.
 15. Funkční období členů školské rady je tři roky.
 16. Volby členů školské rady a jmenování členů za zřizovatele musí proběhnout v posledním roce funkčního období členů školské rady nejpozději 30 dní před skončením mandátu člena školské rady.
 17. Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina oprávněných voličů volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období. Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.
 18. Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období
  a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,

b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,

c) vznikem neslučitelnosti,

d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo

e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách,

f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovně právním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem školy.

V Přistoupimi 8.10. 2018                                

 

                                                                                   ………………………………………………………………..

                                                                                                             starostka obce